top of page
Lagar och Regler

Att halka och snubbla är allvarligt

Enkla och kostnadseffektiva åtgärder kan reducera dessa olyckor

 

Att halka och snubbla har länge setts som ett skämt men sanningen är helt annan.

Att halka och snubbla är den vanligaste anledningen till allvarligare skador på jobbet och i hemmet. Dessa olyckor sker på nästan alla arbetsplatser och i nästan alla hem, 95 % av alla större halkolyckor resulterar i brutna ben och kan leda till ett antal andra olyckor till exempel fall från höga höjder.

Skyldigheter

Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14)
I Sverige inträffar mer än 30.000 fallolyckor varje år. Av dessa är de flesta halk- eller snubblingsolyckor. Ett inte obetydligt antal är fallolyckor med allvarligare konsekvenser, t ex fall från stegar och fall p.g.a. öppningar i golv eller fall på grund av bristande skyddsräcken. I syfte att förebygga fallolyckor har denna föreskrift tillkommit. Kommunen, Fastighetsägare och Arbetsgivare är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att fallolyckor inte ska inträffa. Golv ska inte vara hala, ojämnheter som innebär snubbelrisk skall inte finnas, hål och öppningar i golv ska förses med räcken eller andra skyddsanordningar.Se också AFS2000_42 § 9 och AFS 1998

EU Direktiv

I en pilotstudie som gjorts av EU anger samtliga medlemsstater att halk- och snubbelolyckor är huvudorsaken till sjukskrivning som beror på olyckor som ger mer än tre dagars frånvaro från arbetet (se Arbetsmiljösituationen i Europeiska unionen - pilotstudie. 200. Europeiska Arbetsmiljöbyrån. ISBN 92-950-0712-3.

 

Ansvariga

 

Kommunen, Fastighetsägare och Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedöma risker som både arbetstagare och besökare, underentreprenörer och allmänheten kan utsättas för. En av arbetsgivarens skyldigheter är att undersöka just olycksrisken på arbetsplatsen. Europeiska unionen har antagit mängder av direktiv (se bl.a. EC Directive 89/654) som reglerar det förebyggande arbete mot halk- och snubbelrisker (t.ex. om arbetsplatser, vägskyltar, personlig skyddsutrustning och åtgärder för säkerhet). Dessa direktiv omfattar bland annat krav på arbetsgivaren att säkerställa att golven på arbetsplatsen inte har några farliga ojämnheter, hål eller sluttningar och att de även är stabila och halkfria.
De ansvariga skall förebygga halk- och snubbelrisker
Europeiska arbetsmiljöbyrån har rangordnat fyra metoder att förebygga halk- och snubbelrisker. Eliminera - ersätta - separera - förebygga

bottom of page